VENSTRE ØNSKER NYE VEJE TIL BEDRE VELFÆRD I HERNING

AF BORGMESTER DORTE WEST OG VENSTRES BYRÅDSGRUPPE

Ambitionen har til alle tider været, at Herning Kommune skal være et godt sted at bo, leve, arbejde, uddanne sig og drive erhverv. Det går på mange områder rigtig godt, og sådan skal det fortsat være. Men samfundet forandrer sig og nye behov dukker op. Fremtiden byder på nye udfordringer. Som kommune skal vi kunne følge med forandringerne, for fortsat at være en attraktiv, moderne og bæredygtig kommune for alle generationer.

Vi har som kommune ansvar for at levere service på en lang række områder til vores borgere. Til det har vi   dygtige medarbejdere og ledere, som leverer hver deres uundværlige bidrag til at hverdagen hænger sammen for alle fra vuggestuebørn til vores allerældste borgere. 

I byrådet forsøger vi at fordele de skattekroner vi har til rådighed så godt og retfærdigt som muligt. Men opgaven er blevet sværere de seneste år, da de midler vi får fra staten, ikke er fulgt med de stigende udfordringer vi oplever i kommunerne. Den kommunale økonomi er presset. Ikke kun i Herning, men i hele landet. 

Derfor står vi overfor en stor opgave, der kalder på nye løsninger for at sikre mest mulig velfærd til vores borgere. 

I den seneste tid har Herning kommune fået meget kritik i medierne for forholdene på vores plejecentre. Det har berørt os alle i Venstres gruppe. Vores plejecentre har i lighed med stort set alle andre områder i vores kommune været presset. Både på overholdelse af deres budgetter og af mangel på nok kvalificeret arbejdskraft. 

Er Herning Kommune hårdere ramt end andre? Formentlig ikke, men en ting er sikkert - Herning kommune har langt færre midler at drive kommune for end gennemsnittet. Det skyldes dels, at vi har et lavere beskatningsgrundlag og samtidig har en lav kommuneskat. Sammenligner vi os med de 19 øvrige kommuner i vores region, så har Herning kommune den laveste skat med undtagelse af Århus.  

Den pressede økonomi og ikke mindst udsigten til, at det varer ved i de kommende år, har fyldt meget for mig og for Venstres gruppe gennem længere tid. Vi er enige om, at vores velfærdsområder er for pressede. Derfor er der behov for nye løsninger, da vi ikke kan fortsætte med at løse udfordringerne som vi plejer. Herning Kommune er lige blevet kåret som nummer 1 på listen over mest effektivt drevne kommuner i Danmark ifølge NB-økonomi. Derfor er der ikke meget effektivisering at hente. 

Der er brug for nytænkning. Derfor har jeg inviteret hele byrådet til en udviklingsdag d. 19. juni, hvor netop dette emne er på dagsordenen. Vi har udsigt til både mangel på arbejdskraft og yderligere økonomiske stramninger i de kommende år, da regeringen varsler nye besparelser allerede fra 2024. 

Venstre byrådsgruppe har desuden i enighed besluttet, at vi ud over at se på nye løsninger også vil hæve kommuneskatten for første gange i mange år. Det er imod den konstitueringsaftale alle partier underskrev efter valget, men Venstre vil tage denne del af aftalen op til fornyet drøftelse med resten af byrådet. Vi er bevidste om, at vi også har en såkaldt sanktionslovgivning, som skal tages med i overvejelserne.  

Venstre går derfor til årets budgetforhandlinger med nedenstående prioriteringer: 

  • Vi vil give kernevelfærden i Herning kommune et løft. Forligspartierne har løst de største udfordringer i 2023 på de store velfærdsområder, men vi skal også kunne løfte områderne økonomisk på den lange bane, så de har bedre mulighed for at klare deres opgaver.
  • Venstre vil give et løft til ansættelse af flere SOSU-elever fra 2024 og frem, hvilket vil bidrage til at imødegå de fremtidige rekrutteringsudfordringen på ældreområdet.
  • Venstre vil understøtte Social- og Sundhedsudvalgets handleplan for at forbedre forholdene på vores plejecentre. Det handler bl.a. om den rette bemanding på alle vagter, fagligt uddannet personale i alle vagter, understøttelse af aktiviteter på plejecentrene mm. Alt sammen tiltag der skal sikre en højere grad af tilfredshed blandt borgere og medarbejdere, så vi kan få genetableret den tryghed, man skal kunne forvente på området. En bedre faglig og stabil bemanding vil bidrage til at afhjælpe det høje sygefravær på området.
  • Venstre vil løfte det specialiserede børneområde, der har oplevet store udfordringer blandt andet pga. det stigende antal børn med udfordringer, der har brug for særlig støtte.
  • Venstre vil sætte ind overfor den øgede mistrivsel blandt børn og unge. Derfor skal folkeskolernes arbejde med trivsel og fællesskaber understøttes. Et generelt løft til skolerne vil samtidig være med til at sikre mangfoldigheden i kommunens skoletilbud, hvor vi har både små og store skoler.
  • For Venstre er sociale investeringer og sikring af tilbud som ”Bevæg dig for Livet” og ”Fritidspas-ordningen” gode eksempler på indsatser, der fortsat skal prioriteres.
  • Vi vil styrke den grønne omstilling og mere bæredygtighed i Herning Kommune.

Dette er nogle af Venstres prioriteringer, som vi håber de øvrige partier og lister i byrådet vil være med til at drøfte. 

Herning kommune har gennem de seneste 110 år været igennem en rivende udvikling. For Venstres byrådsgruppe er det vigtigt, at fastholde et udviklingsspor, så vi også fremadrettet vil være en kommune, der er kendt for sin tiltræknings-, udviklings- og sammenhængskraft. Herning Kommune skal fortsat være et centralt lokomotiv i det midt og vestjyske område. Vi skal udvikle et moderne Herning der sikrer gode forhold for børn, unge og ældre. 

Vi vurderer at en nødvendig skatteregulering er en af vejene til, at vi kan fastholde den position vi er kendt for. Derfor foreslår vi en kommunal skat der i fremtiden kommer til at ligge mere på niveau med de øvrige kommuner i vores region, hvilket vil svare til en stigning på omkring en halv procent.

Det er ikke just klassisk liberal politik, men det er et for lavt serviceniveau på vores velfærdsområder bestemt heller ikke. 

Venstre ser frem til de kommende budgetforhandlinger og håber vi fortsat i byrådet kan være fælles om at tage ansvar og for at finde nye løsninger på den fortsatte udvikling af Herning Kommune.